ปฏิทินพร้อมวันสำคัญของไทย(บางส่วน)

thai calendar

ดาวน์โหลด

Thai calendar ที่ทำมาแจกอันนี้ มีวันสำคัญของไทย ที่สามารถอ้างอิงตามปฏิทินสากลได้พร้อมอยู่แล้ว เช่น วันพ่อ, วันสงกรานต์ ฯลฯ

นอก จากนี้ยังมีส่วนรองรับวันนัดหมายไว้ให้พร้อม ขอเพียงการเขียนกำหนดวันนัดหมายของคุณ เช่น กำหนดจาก database ออกมาในรูปแบบตายตัวตามตัวอย่างที่จะบอกต่อไปนี้ ก็สามารถแสดงวันนัดหมายได้อย่างถูกต้อง

thai calendar

จากรูปตัวอย่างที่ 2 สีส้มคือวันนัดหมาย สีแดงคือวันปัจจุบัน

เริ่มต้นด้วยการ require/include file calendar.php ดังต่อไปนี้ require(dirname(__FILE__)."/calendar.php");
แล้วทำการเริ่ม class ใหม่ด้วย $calendar = new calendar();
กำหนด page ที่เรียกดูเช่น $calendar->page_url = "home.php?"; หรือในกรณีที่มี querystring อยู่แล้วอาจกำหนดดดังนี้ $calendar->page_url = "home.php?per_page=$per_page&";
หากต้องการแสดงปีเป็นพุทธศักราช ให้กำหนด year_be เป็น true ตามนี้ $calendar->year_be = true; ซึ่งหากไม่กำหนด จะแสดงเป็นปีคริสตศักราช
หากต้องการแสดงเดือน วัน และชื่อวันสำคัญเป็นภาษาไทย ให้กำหนดดังนี้ $calendar->language = "thai"; หากไม่กำหนด ค่าเดิมของมันจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ (english)
แสดงปฏิทินออกมาเป็นบรรทัดสุดท้ายหลังจากกำหนดค่าต่างๆแล้ว echo $calendar->display();

การกำหนดวันนัดหมาย ให้กำหนดในรูปแบบ array ดังต่อไปนี้
$appointment[]['date']["2011-04-15"] = "หมอฟันนัด";
โดย $appointment อาจกำหนดตัวแปรเป็นอย่างอื่นได้
และค่าว่างที่ตามท้ายตัวแปร $appointment อาจกำหนดเป็น id ก็ได้สำหรับการดึงข้อมูลนัดหมายจากฐานข้อมูล
รูปแบบวันที่นัดหมายต้องกำหนดเป็น ปีค.ศ. 4 หลัก-เดือน 2 หลัก-วันที่ 2 หลัก
จากนั้นนำตัวแปรวันนัดหมายไปกำหนดใส่ property appointment อีกทีดังนี้ $calendar->appointment = $appointment;
แล้วจึง echo แสดงปฏิทินออกมาทีหลัง

ตัวอย่างเต็มๆ


require(dirname(__FILE__)."/calendar.php");// require ไฟล์ปฏิทินเข้ามา
$calendar = new calendar();
$calendar->page_url = "home.php?";
$calendar->year_be = true;// ไม่กำหนดก็ได้
$calendar->language = "thai";// ไม่กำหนดก็ได้
$appointment[]['date']["2011-04-30"] = "ฟันนัดหมอ";
$calendar->appointment = $appointment;
echo $calendar->display();

ตัวอย่างที่ทำงานกับ db


require(dirname(__FILE__)."/calendar.php");// require ไฟล์ปฏิทินเข้ามา
$calendar = new calendar();
$calendar->page_url = "home.php?";
// load วันนัดหมายจาก db
$sql = "select * from table";
$query = mysql_query($sql);
while( $result = mysql_fetch_array($query) ) {
    $appointment[$result["id"]]['date'][$result["appointment_date"]] = $result["appointment_name"];
}
$calendar->appointment = $appointment;
echo $calendar->display();

การใส่ style
หลังจากเสร็จกระบวนการทาง php แล้วยังต้องมีการใส่ style ซึ่งคุณสามารถใส่ได้ตามใจชอบ
ขอให้ดูตัวอย่างจากไฟล์ home.php ใน download ด้านบน ซึ่งจะเป็นการกำหนด style อย่างครบถ้วนแล้ว

วันสำคัญของไทยไม่ครบ
ใช่ครับ เนื่องจากวันสำคัญของไทยหลายๆวัน อ้างอิงกับปฏิทินแบบไทยๆ คือ จันทรคติ
ซึ่งไม่สามารถหาวิธีใดๆอ้างอิงเทียบเคียงกับปฏิทินสากลอย่างถูกต้องได้เลย (ราวกับอยู่กันคนละโลก)
ทำให้ไม่สามารถกำหนดวันสำคัญของไทยอีกหลายวันลงไปได้