V image class

36a4c6078c64e9a22154a88bb259d6bf

V image class คือ class ที่ทำงานเกี่ยวกับรูปภาพที่เขียนในภาษา php โดยจะทำงานด้วยการเขียนแบบ oo.

V image class สามารถย่อภาพ ใส่ watermark หรือลายน้ำได้ สามารถย่อแล้วครอปรูปได้ จะแสดงผลผ่าน web browser หรือบันทึกเป็นไฟล์รูปก็ทำได้ง่ายๆ

Download V image class

class method and property
เรียก class ขึ้นมาก่อน.
$image = new image("picture.jpg");

name description sample.
property
image_zoom กำหนดเพื่ออนุญาตให้ซูมเข้าเมื่อรูปภาพเล็กกว่าที่กำหนด.
(true/false) ค่าเดิมคือ false
$image->image_zoom = true;
modify methods
image_size() ส่งกลับค่าขนาดของภาพในแบบ array ['width'] and ['height'] $size = $image->image_size();
$width = $size['width'];
$height = $size['height'];
crop($width, $height, $startx="0", $starty="0") ครอปรูป. $startx และ $starty คือจุดเริ่มครอปรูปในตำแหน่ง x และ y $image->crop(300, 200);
no_resize() ไม่ทำอะไร. ใช้ method นี้ถ้าต้องการทำอย่างอื่นบนภาพ เช่น ใส่ลายน้ำ. (ปกติจะต้องมีการ  resize/crop ก่อน) $image->no_resize();
$image->watermark("watermark.gif");
resize($width, $height) เปลี่ยนขนาดภาพตามอัตราส่วน. $image->resize(400, 400);
resize_crop($width, $height, $startx="", $starty="") ทำให้ขนาดครอปและขนาดภาพพอดีกัน. $startx และ $starty คือจุดเริ่มครอปรูปในตำแหน่ง x และ y, ปล่อยว่างเพื่อกำหนดเป็นตรงกลางภาพ. $image->resize_crop(600, 500);
resize_no_ratio($width, $height) เปลี่ยนขนาดภาพโดยไม่สนใจอัตราส่วน (รูปภาพจะยืดย้วยก็ช่างมัน) $image->resize_no_ratio(800, 200);
resize_ratio($width, $height) เหมือนกันกับเมธอด resize. ($width, $height) $image->resize_ratio(400, 400);
zoom_crop($width, $height, $startx = "", $starty = "") ทำให้ขนาดภาพพอดีกับขนาดครอป. $startx และ $starty คือจุดเริ่มครอปรูปในตำแหน่ง x และ y, ปล่อยว่างเพื่อกำหนดเป็นตรงกลางภาพ. $image->zoom_crop(900, 300);
addon methods
watermark($watermarkfile, $posx="0", $posy="0") เพิ่มลายน้ำ. $posx และ $posy คือเพิ่มลายน้ำที่ตำแหน่ง x และ y บนภาพ. $image->no_resize();
$image->watermark("watermark.gif", 10, 60);
watermark_easy($watermarkfile, $position="center") เพิ่มลายน้ำโดยระบุตำแหน่งแบบเข้าใจง่าย คือ topleft, top, topright, left, center, right, bottomleft, bottom, bottomright $image->no_resize();
$image->watermark_easy("watermark.png", "bottomright");
output methods
save($type = "", $file_name = "") บันทึก ภาพที่ปรับแต่งแล้วเป็นไฟล์. $type คือ gif, jpg, png หรือปล่อยว่าง เพื่อเป็นประเภทเดิมของภาพ (ไม่เปลี่ยนประเภท). $file_name คือ ตำแหน่ง/ไปยัง/ภาพ.สกุล หรือกำหนดแค่ ภาพ.สกุล $image->no_resize();
$image->save("", "/home/www/resized/new_image.jpg");
show($type=''); แสดงภาพออกมาทางเว็บเบราเซอร์. $type คือ gif, jpg, png หรือปล่อยว่างเพื่อไม่เปลี่ยนประเภทของภาพ. $image->no_resize();
$image->show();

ตัวอย่าง

ad96933184c3e26937e6669bb7ca4291

<?php
include(dirname(__FILE__)."/image.php");
header("Content-type: image/png");//require for render image to browser.
$imgfile = dirname(__FILE__)."/image.png";
$image = new image($imgfile);
$image->resize(600,500);
$image->watermark_easy(dirname(__FILE__)."/wm1.png");
$image->show();
?>

License agreement: สามารถเอาไปใช้ได้ในงานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ (individual and commercial for free)