Minified css ด้วย Less

ลดขนาดไฟล์ .css สำหรับนำไปใช้ในขั้นตอน production ด้วยการ minified css โดยใช้ Less เป็นเครื่องมือช่วยเพื่อการนี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น.